Yhdistyksen sännöt


HYVÄKSYTTY: PRH 12.09.2022 

                    

1 §

Yhdistyksen nimi on:

Imatran StoraEnson Eläkeläiset ry, josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimeä Kerho. Kotipaikkana on Imatran kaupunki.


2 §

Kerhon tarkoituksena on edistää Imatran StoraEnson eläkeläisten keskuudessa yhteenkuuluvaisuutta ja valvoa jäsentensä yleisiä yhteisiä etuja.


Tarkoituksen toteuttamiseksi kerho voi omistaa tai myydä kiinteistöjä ja osakkeita, järjestää matkoja, erilaisia eläkeläisten keskustelu- ia viihdetilaisuuksia.


3 §

Toimintansa tukemiseksi kerho voi ottaa vastaan lahjoituksia ja viranomaisen luvan saatuaan järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia, sekä harjoittaa kahvila- ja ravintolatoimintaa.


4 §

Kerhon jäseneksi voi päästä hallituksen hyväksymänä jokainen Stora Enson ja sen tytäryhtiöiden palveluksessa ollut eläkettä nauttiva henkilö avio- tai avopuolisoineen, sekä näiden täysi-ikäiset lapset. Myös nämä ehdot täyttävä työttömyyseläkettä odottava henkilö voidaan hyväksyä jäseneksi.


Jäsenmaksun maksettuaan hänellä on oikeus kerhon kokouksissa käyttää puheenvuoroja sekä osallistua kerhon kokouksien päätöksentekoon.

 

5 §

Kerhon jäsenistä on pidettävä luetteloa, johon merkitään jäsenen nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, sekä milloin on liittynyt jäseneksi.

 

6 §

Kerhoon liittyessään jäsen maksaa kerhon syyskokouksessa määrätyn liittymis- ja jäsenmaksun. Jäsenmaksu laskutetaan kerran vuodessa.


Jäsenen, joka jättää jäsenmaksun suorittamatta voi hallitus erottaa kerhon jäsenyydestä siihen saakka, kunnes hän on suorittanut jäsenmaksun ja kerhon hallitus on hänet hyväksynyt uudelleen jäseneksi.


7 §

Kerhon asioista päättää hallitus, joka valitaan syyskokouksessa ja johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

  

Puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

 

Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet. Ensimmäisenä vuonna erovuoroiset määräytyvät arvalla.


Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin ja taloudenhoitajan.


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja se on päätösvaltainen puheenjohtajan lisäksi kolmen (3) jäsenen ollessa paikalla.

 

8 §

Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, aina kaksi yhdessä.

 

9 §

Kerhon tilikausi on kalenterivuosi.


10 §

Kerhon puheenjohtajan tehtävänä on

 • toimia puheenjohtajana hallituksen kokouksissa. Voi toimia puheenjohtajana kerhon kevät- syys- ja ylimääräisissä kokouksissa, jäävää tarvittaessa itsensä.
 • tarkastaa syntyneiden tositteiden oikeellisuuden ja asianmukaisuuden ja antaa niistä kirjallisen hyväksynnän.
 • valvoa kerhon toimintaa ja allekirjoittaa kokouspöytäkirjat yhdessä sihteerin kanssa.
 • valvoa, että muut hallituksen jäsenet täyttävät heille uskotut tehtävät ja kokouksissa tehdyt päätökset tulevat toteutetuiksi.

 

Sihteerin tehtäviin kuuluu

 • laatia pöytäkirjat hallituksen kokouksissa.
 • hoitaa kerhon kirjeenvaihdon.
 • laatia toimintakertomus hallituksen antamien ohjeiden mukaan.

 

11 §

Taloudenhoitajan tehtäviin kuuluu

 • hoitaa kerhon rahaliikenteen.
 • valvoo ja kirjaa kerhon tulot ja menot.
 • toimittaa aineiston kirjanpitäjälle.
 • antaa selvityksen raha-asioista hallitukselle tarvittaessa.

 

12 §

Kokouskutsu kerhon kevät-, syys- sekä ylimääräisiin kokouksiin on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen kokousta syyskokouksen päättämällä tavalla, sanomalehti-ilmoituksella ja kotisivuilla.


Kerhon kevätkokous pidetään huhtikuun ia syyskokous joulukuun loppuun mennessä.

 

13 §

Kerhon kevätkokouksen tehtävänä on:

 • valita kokouksen toimihenkilöt.
 • käsitellä ia vahvistaa toimintakertomus ja tilinpäätös päättyneeltä kalenterivuodelta.
 • kuulla toiminnantarkastuskertomus.
 • päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.
 • päättää muista kokouskutsussa mainituista asioista.

 

Kerhon syyskokouksen tehtävänä on:

 • valita kokouksen toimihenkilöt.
 • hyväksyä tulo- ja menoarvio seuraavaa kalenterivuotta varten.
 • hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa kalenterivuotta varten.
 • valita kerhon puheenjohtaja ja erovuorossa olevien hallituksen jäsenien tilalle uudet jäsenet.
 • valita kaksi (2) varsinaista toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa seuraavaa kalenterivuotta varten.
 • päättää liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle.
 • valita kerhon eri jaostot, niiden vetäjät ja jäsenet seuraavaa kalenterivuotta varten.
 • päättää muista kokouskutsussa mainituista asioista.


14 §

Kerho toimii itsenäisenä, eikä osallistu puoluepolitiikkaan.


Kerhon purkautuessa tai lakkautettaessa mahdollinen omaisuus käytetään kerhon päättävän kokouksen määräämällä tavalla kerhon tarkoituksen edistämiseen.


15 §

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia kerhon kokouksien päätöksellä siten, että ne täyttävät yhdistyslain määräykset.


16 §

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.